JS数组求最大值

Published: 29 Sep 2013

####JS中获取数组的最大值方法有两个

#####第一个是最容易想到的:遍历的同时,用当前值与之前的最大值作比较

var arr = [2, 10, 3,...];
var max = arr[0];
for (var i=0; i<arr.length; i++) {
	if (max < arr[i]) {
		max = arr[i];
	}
}
console.log(max);

#####第二个方法是利用JS的apply方法

call方法和apply方法的作用是一样的,区别在于参数。

call传递参数形式为 call(obj, arg1, arg2, …)

apply传递参数形式为 apply(obj, arrayArg),arrayArg为参数数组

所以可以结合 Math.max方法来用原生方法求最大值

var arr = [2, 10, 3,...];
Math.max.apply(Math, arr);